Ny medlemsundersøkelse: 95 prosent anbefaler Stoffskifteforbundet

Den nyeste undersøkelsen blant Stoffskifteforbundets medlemmer viser at det er nyttig å være medlem hos oss. Her svarer blant annet 95 prosent at de vil anbefale andre å bli medlem i forbundet. 93 prosent oppgir at de er fornøyd med medlemsprisen.

Hvert andre år sender vi ut en medlemsundersøkelse til våre medlemmer. Medlemsundersøkelsen i 2021 tok for seg fem temaer som ble besvart av 2696 personer. Spørsmålene var sentrert rundt helse, livssituasjon, medlemskap, forbundet og lokallag.

95 prosent av respondentene har hovedmedlemskap, mens 4 prosent har ungmedlemskap. Av disse er det 95 prosent som anbefaler medlemskap i Stoffskifteforbundet og 93 prosent som oppgir at de er fornøyd med medlemskontingenten på kr. 450 (kr. 225 for UNG-medlemskap og kr. 100 for familiemedlemskap).

86 prosent av de som kjenner til sitt nærmeste lokallag har opplevd lokallagsaktiviteter som givende, interessant eller nyttig. Videre er det flere andre resultater fra medlemsundersøkelsen innen helse og livskvalitet som er særlig nevneverdige og interessante.

Helse og livskvalitet

51 prosent av de som besvarte medlemsundersøkelsen er yrkesaktive og 15 prosent uføre. Her oppgir 80 prosent av uføre at de i noen eller stor grad er uføre grunnet stoffskiftesykdom.

Videre er det 54 prosent som oppgir at de har familiemedlemmer med stoffskiftesykdom. Totalt 79 prosent svarte at livet påvirkes av stoffskiftesykdom.

Behov for mer kunnskap

Stoffskiftesykdommer er en autoimmun, kronisk sykdom som rammer totalt 240.000 nordmenn, ifølge Reseptregisteret. Det er en økning på 61 prosent siden 2004. Lavt stoffskifte er den mest utbredte formen (212.000), med en økning på 51 prosent. Det er anslått at lavt stoffskifte i omtrent 50.000 tilfeller gir svært redusert livskvalitet.

Stoffskifteforbundet jobber for å skape en bedre hverdag for personer med en stoffskiftesykdom og deres nærmeste, og jobber for økt faktabasert kunnskap i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, større synlighet i mediene og sterkere politisk innflytelse.

Ønsker du å bli medlem hos oss og støtte vårt arbeid? Klikk her for medlemskap: https://blimedlem.stoffskifte.org/