Varhaug mottar Thyra-prisen i Bergen

På møte i Thyrapris-komiteen mandag 17. mars 2014 innstilte en enstemmig komitee tidligere overlege og professor emeritus Jan Erik Varhaug til Thyra-prisen 2014. Prisen på 10 000 kroner overrekkes i Bergen 21. april 2015. Stoffskifteforbundets generalsekretær Cathrine Schumann og Dag Lund-Fallingen (tidl. leder av Thyra-priskomiteen) reiser til Bergen for å overrekke prisen.

Innstillingen begrunnes med hans mangeårige arbeid med klinikk, undervisning, organisering og forskning innen faget endokrin kirurgi, spesielt for pasienter med sykdommer i skjoldbruskkjertelen, både kreft og godartede sykdommer. Han har i mange år jobbet for å bedre faglige standarder i thyreoidea behandling, og vært en av hovedbidragsyterne til de nasjonale retningslinjene for behandling og oppfølging av cancer thyreoidea.

Oppsummering av faglig bakgrunn:

 • Cand. med fra Universitetet i Oslo 1967
 • Dr. med fra Universitetet i Bergen 1984
 • Autorisert lege 1968
 • Spesialist i generell kirurgi 1976
 • Spesialist i Bryst- og Endokrinkirurgi 2007 (ny spesialitet)
 • Han hadde fra 1984 – 2011 sitt kliniske og vitenskapelige virke innen fagområdene brystkreft og endokrin kirurgi.
 • Han har fra 1991 vært professor ved Universitetet i Bergen, og var i 2010 – 2011 også i bistilling som professor ved Universitetet i Tromsø.
 • Han var fra 1984 – 2011 overlege/seksjonsoverlege for Bryst- og Endokrinkirurgi ved Kirurgisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus.

Klinisk arbeid ved Haukeland Universitetssykehus og nasjonalt arbeid innen endokrin kirurgi

Jan Erik Varhaug begynte som reservelege hos professor Peter Heiman ved kirurgisk avdeling Haukeland sykehus i 1977.  Professor Heiman hadde internasjonal erfaring innen moderne tyreoideakirurgi, og innførte ny og forbedret metodikk innen dette fagfeltet i Norge. Da han etter kort tid ble syk og døde, var dr. Varhaug den som tok dette arbeidet videre. I tillegg til å bygge opp et sterkt tverrfaglig miljø på Haukeland Sykehus, har han vært en nestor innen norsk endokrinkirurgi. Pasienter med spesielle kirurgiske problemstillinger har ofte vært henvist til han for vurdering og operasjon, og han har i tillegg har vært en rådgiver for kolleger rundt om i landet.

Han har vært hovedansvarlig for videreutdanning innen endokrin kirurgi i form av jevnlige universitetskurs arrangert i Bergen og han har vært foreleser innen fagområdet på kurs arrangert i andre fagmiljø og ved andre steder i landet.

Han var en sterk pådriver for å få etablert en egen spesialitet innen bryst- og endokrin kirurgi, og gikk inn i styret i fagmedisinsk forening da dette ble realisert. Han var også den første leder i spesialitetskomiteen innen faget bryst- og endokrin kirurgi.

Dr. Varhaug hadde en sentral rolle og var en av hovedbidragsyterne i en tverrfaglig gruppe som utarbeidet de første nasjonale retningslinjer for behandling av kreft i skjoldbruskkjertelen.

Forskning

Jan Erik Varhaug har vært sentral i et langvarig samarbeidsprosjekt mellom basalfag (molekylærbiologi) og klinikk for forskning på kreft i skjoldbruskkjertelen. Dette har vært et "translasjonsprosjekt" hvor vevsprøver fra kreftsvulster og normalt vev er innsamlet under operasjonen og danner basis for den molekylærbiologiske forskningen. I et translasjonelt fagperspektiv, er Varhaugs innsats banebrytende fordi dette forskningsarbeidet startet i siste halvdel av 1980-tallet, et helt 10-år før translasjonell forskning ble et samlebegrep for forskning som går fra "pasient til basalforskning og tilbake til pasient". Han har både ved veiledning og egeninnsats relatert resultatene nøye til kliniske og andre data. Prosjektet har fått forskningsbevilgninger årlig siden 1989, hovedsakelig fra Kreftforeningen, og siden 2005 også fra Helse Vest RHF.

Jan Erik Varhaug er førsteforfatter eller medforfatter på en rekke vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet kreft i skjoldbruskkjertelen.

Han har vært veileder for 8 fullførte dr.gradskandidater innen fagfeltet kreft i skjoldbruskkjertelen.

Internasjonalt arbeid

I tillegg til sitt kliniske arbeid ved Haukeland Universitetssykehus og nasjonale verv innen endokrin kirurgi og forskning utgått fra Universitetet i Bergen, har dr Varhaug vært aktiv i internasjonale endokrinkirurgiske fora, bl.a.:

 • Gjesteprofessor i 12 mndr. ved Duke University Medical Center, NC, 1991/1992 med hensikt å skaffe seg erfaring og innsikt i molekylærbiologiske teknikker og "språk"
 • Flere studieopphold i Sverige, USA og Tyskland
 • Oppnevnt deltaker i vurdering av søknader til EU Biomed-2 program i Brussel
 • "Independent international reviewer" ved The Italian Ministry for Education, University and Research: Vurdering av søknader om forskningsmidler, Basic Research, 2002
 • Medlem Editorial Board, Journal of Dialog in Endocrinology (JDE)
 • Sakkyndig (referee) for vitenskapelige artikler i norske og internasjonale tidsskrift
 • Oppnevnt medlem av bedømmelseskomiteer for professorater i Uppsala, Lund og Aarhus (foruten norske bedømmelseskomiteer)
 • Oppnevnt medlem av bedømmelseskomiteer for en rekke dr.gradsavhandlinger; herunder også internasjonalt
 • Medlem/oppnevnt norsk representant i følgende internasjonale endokrinkirurgiske foreninger: 
 • Nordisk seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, 1978 (leder)
 • International Society of Surgery 1979 – (norsk representant)
 • International Association of Endocrine Surgeons, fra start 1979 – (norsk representant)
 • American Association of Endocrine Surgeons 1992-
 • European Society of Endocrine Surgeons fra start 2004 (medvirket til oppstarten.
 • European Thyroid Cancer Network.
 • Breast Surgery International
 • Skandinavisk seksjon for endokrinkirurgi (leder 1993-95).
 • Medlem av fagrådet I Nordic University Hospital Research Conference fra 2007

Æresbevisninger

Dr Varhaug har mottatt en rekke æresbevisninger for sitt arbeid innen bryst og endokrin kirurgi:

 • Kgl. St Olavs orden, Ridder 1. klasse 2009
 • Beste foreleser, kliniske fag, Med fak, UiB, 1994
 • Kvalitetspris, Helse Vest 2008
 • Æresmedlem Norsk kirurgisk forening 2008
 • Æresmedlem Norsk fagmedisinsk forening for bryst- og endokrinkirurgi 2012

Vi gratulerer med prisen!

post@stoffskifte.org