Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til verv i forbundsstyret i Stoffskifteforbundet

Forbundet avholder landsmøte på Scandic Hotell St. Olavs plass i Oslo den 21. til 23. september 2018. Valgkomiteen i forbundet ber alle medlemmer om å melde inn forslag på aktuelle kandidater til vervene.

Forbundsstyret

Forbundsstyret er forbundets øverste myndighet i perioden mellom to landsmøter, og har et overordnet ansvar for forbundets drift og økonomi. Forbundsleder har et arbeidsgiveransvar for de ansatte i forbundet, og det vil forventes at forbundsleder følger opp og har god kommunikasjon med generalsekretæren.

Det vises for øvrig til forbundets vedtekter, side 17 og 18, for retningslinjer for forbundsstyrets arbeid. Vedtektene ligger på forbundets nettside.

Følgende verv skal det velges personer til på landsmøtet i 2018

Forbundsleder

  • For perioden 2018-2022

Styremedlemmer

  • To styremedlemmer for perioden 2018-2022
  • Ett styremedlem i alderen 15-36 for perioden 2018-2020

Tre varamedlemmer

  • For perioden 2018-2020

Hvem kan foreslå kandidater til de ledige vervene

Alle betalende medlemmer kan foreslå kandidater til Stoffskifteforbundets forbundsstyre.

Hvordan foreslå kandidater til de ledige vervene

Skjema for å foreslå kandidater ligger på internett. Du kan ev. sende forslag uten å bruke skjemaet, men du må alltid begrunne ditt valg, og personen du foreslår må være forespurt og sagt ja.

Hvilke kandidater kan man foreslå?

De som foreslås må være medlem av Stoffskifteforbundet. Det er ønskelig at medlemmene i forbundsstyret representerer begge kjønn, og det er positivt dersom de har ulik bakgrunn. Det er videre ønskelig at forbundets fem regioner er representert og at ulike stoffskiftediagnoser er representert. Kandidatene bør ha kunnskap om Stoffskifteforbundet og valgkomiteen vil legge vekt på erfaring som tillitsvalgt (i forbundet).

Valgkomiteen vil tilstrebe at forbundsstyret samlet sett har personer med:

  • økonomisk kompetanse/forståelse
  • erfaring fra styrearbeid
  • organisasjonserfaring
  • juridisk kompetanse/forståelse

Hva kreves av de som blir valgt til et verv i forbundsstyret i Stoffskifteforbundet?

For å gå inn i forbundsstyre bør man ha overskudd til å være til stede på 10-12 forbundsstyremøter årlig, enten som møter i Oslo-regionen eller per telefon. Møtene legges stort sett til ukedager. Leder og nestleder av forbundsstyret sitter også i arbeidsutvalget, og disse møtene tas ofte som telefonmøter.

Som leder i forbundsstyret kreves det god evne til samarbeid og kommunikasjon med sekretariatet, nestleder i forbundet, de andre medlemmene i forbundsstyret og tillitsvalgte for øvrig.  Den personen som foreslås som forbundsleder må være godt egnet til et lederverv i forbundet.

Siste frist for å sende inn sine forslag er utvidet til 6. april 2018, klokken 24.00. Skjema med forslag på kandidat sendes enten på e-post eller per post til:

Lund-Fallingen, Etterstadsletta 41 B, 0660 Oslo

Eller på e-post: Valgkomiteen@stoffskifte.org.

LAST NED SKJEMA HER

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen i Stoffskifteforbundet