Stoffskifteforbundet støtter ny legemiddelliste

Legemiddelfeil er en av de hyppigst forekommende uønskede hendelsene. Stoffskifteforbundet er positive til en oppdatert pasientenes legemiddeliste som nå har vært ute på høring.

NY HØRING: Stoffskifteforbundet er opptatt av korrekt medisinering og dosering for økt livskvalitet hos pasientene. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helse- og omsorgsdepartementet sendte før sommerferien ut på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste. Med pasientens legemiddelliste menes en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling.

Legemidler er en viktig innsatsfaktor på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten og brukes både til forebygging og behandling. Legemiddelfeil er en av de hyppigst forekommende uønskede hendelsene. Kartlegging av pasientskader i forbindelse med pasientsikkerhetsprogrammet viser at 17 prosent av
pasientskadene var knyttet til legemidler, ifølge høringsnotatet om legemiddellisten. En hovedutfordring knyttet til legemiddelbehandling er at helsepersonell mangler oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk.

En nasjonal oppdatert oversikt over legemidlene som hver enkelte pasient bruker (pasientens legemiddelliste) antas å være det viktigste enkelttiltaket som kan gjøres for å bedre pasientsikkerheten på legemiddelområdet. Oversikten må gi informasjon om legemiddelbehandling fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

I høringsforslaget legges det vekt på at god kvalitet ved behandling med legemidler forutsetter at de som forskriver legemidler, annet helsepersonell og pasienten selv har korrekt og oppdatert informasjon om hvilke legemidler pasienten skal bruke. Formålet med forslaget er økt kvalitet i pasientbehandlingen og økt pasientsikkerhet ved at helsepersonell gis informasjon om hvilke legemidler deres pasienter faktisk skal benytte.

LES: Høringsnotatet

LES:  Stoffskifteforbundet_Pasientenes legemiddelliste

martin.wright@stoffskifte.org