Vedtekter

Vedtatt av årsmøtet 9. mars 2002. Endringer vedtatt av landsmøtene 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 og 2018.

GENERELLE VEDTEKTER FOR FORBUNDETS OPPBYGGING OG ORGANISERING

§ 1.1 NAVN

Forbundets navn er Stoffskifteforbundet, heretter kalt Forbundet.

(Norsk Hypothyreoseforening ble stiftet 18.12.1990. Forbundet skiftet navn 1. januar 2003 til Norsk Thyreoideaforbund og 1. januar 2015 til Stoffskifteforbundet.)

§ 1.2 FORMÅL

Forbundet skal ivareta interessene til personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen (tyreoidea) ved å drive opplysende og rådgivende virksomhet. Forbundet skal stimulere til forskning, skal samarbeide med helsefaglige miljøer og virke som kontaktorgan overfor myndighetene. Forbundet er politisk og livssynsmessig nøytralt.

§ 1.3 ORGANISASJON

Forbundet består av landsmøte, forbundsstyre, regionråd og lokallag.

Opprettelse av lokallag skal godkjennes av forbundsstyret.

Forbundets virksomhet mot medlemmene drives i hovedsak av lokallagene.

Personer med stoffskiftesykdom og deres pårørende skal inneha flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt.

§ 1.4 MEDLEMSKAP

Forbundet har individuelt medlemskap og er åpent for alle. Medlemskap er gyldig når årskontingent for inneværende år er betalt. Utmelding av Forbundet bør skje skriftlig. Det er en forutsetning at medlemskapet er betalt for inneværende år er betalt for å kunne være tillitsvalgt i forbundet.

Forbundet har følgende medlemskategorier:

 • Hovedmedlem – fulle rettigheter
 • Ungmedlem (personer i alderen 15 – 36 år) – fulle rettigheter
 • Familiemedlem (må være bosatt på samme adresse som hovedmedlem/ungmedlem, mottar ikke Thyra, mottar ikke lodd til landslotteriet). Gyldig fra og med 01.01.2019.

§ 1.5 KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av landsmøtet og skal gå til Forbundets drift. Kontingenten betales til Forbundet sentralt.

Andelen av kontingent som skal gå til lokallagets drift, fastsettes av landsmøtet med et fast beløp per betalende medlem per år.

§ 1.6 ØKONOMI

Forbundets drift bygger på medlemskontingent og statlig støtte. Prokura innehas etter retningslinjer gitt av forbundsstyret. Regnskap skal føres av eksternt regnskapsbyrå. STOFO skal benytte autorisert revisor, som velges på landsmøtet.

§ 1.7 ADMINISTRASJONEN

Administrasjonen ledes av generalsekretæren, som er organisasjonens administrative leder. Administrasjonen har ansvar for Forbundets drift og behandler saker etter retningslinjer og fullmakter gitt av forbundsstyret. Generalsekretæren kan fremme saker til forbundsstyret.

§ 1.8 MEDLEMSBLAD

Forbundet utgir medlemsbladet Thyra.

§ 1.9 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer av vedtekter kan fremmes av forbundsstyret, regionråd og lokallag.

Forslag må sendes forbundsstyret senest 6 måneder før landsmøtet. Endringer vedtas med 2/3 flertall.

Mellom landsmøtene avgjøres spørsmål om vedtektene av forbundsstyret.

§ 1.10 OPPLØSNING

Oppløsning av Forbundet kan bare skje etter vedtak av to påfølgende landsmøter, hvorav et ordinært. Vedtak må treffes med 2/3 flertall, og avstemningen skal være skriftlig. Hvis Forbundet oppløses, skal dets aktiva overføres til forskningsvirksomhet /-formål i Norge som ivaretar interessene til mennesker med tyreoideasykdommer.

§ 1.11 TAUSHETSPLIKT

Enhver tillitsvalgt har taushetsplikt om alt av personlig og fortrolig informasjon som måtte bli meddelt en gjennom tillitsvervet. Alle som har et tillitsverv må underskrive taushetserklæring.

Taushetsplikten gjelder også etter at en har fratrådt tillitsvervet.

§ 1.12 UTESTENGELSE VED MISLIGHOLD

Forbundsstyret kan gjennom enstemmige vedtak utestenge medlemmer/ tillitsvalgte fra alle posisjoner og organisasjonsmøter i STOFO, sentralt, regionalt og lokalt for kortere eller lengre periode, dersom:

 • Personen misligholder sine verv eller på annen måte vesentlig bryter den tillit en har i organisasjonen.
 • Personen ved sin opptreden skader STOFO, STOFOs omdømme og/eller vårt formål.
 • Personen opptrer illojalt i forhold til vedtekter, regler og vedtak i STOFO.
 • Personen misbruker forbundets midler.

Vedtak om utestenging trer i kraft umiddelbart og skal inneholde en bestemmelse om hvor lenge utestengingen gjelder.

Den saken gjelder, skal ha skriftlig melding, senest en uke før vedtak om utestengelse skal drøftes, om at han/hun har rett til alene eller sammen med fullmektig å møte i forbundsstyret for å legge frem sin sak.

LANDSMØTE

§ 2.1 LANDSMØTE

Landsmøtet er Forbundets høyeste myndighet. Landsmøte avholdes hvert annet år.

§ 2.2 FORMÅL

Landsmøtet skal vedta hovedlinjene i Forbundets arbeid kommende landsmøteperiode.

§ 2.3 SAMMENSETNING

Landsmøtet består av forbundsstyre, delegater fra regionråd og lokallag, samt representanter fra sentrale kontaktutvalg og faglig råd.

Lokallagenes representasjon er følgende:

 • 1 – 200 medlemmer 1 delegat
 • over 200 medlemmer 2 delegater
 • over 400 medlemmer 3 delegater
 • over 600 medlemmer 4 delegater

Beregningsgrunnlaget for lokallagenes representasjon er antall betalende medlemmer i lokallaget per 31.12. året før landsmøteåret.

Hvert regionråd er representert med 1 delegat.

Regionrådene og lokallagene velger varadelegater.

Sentrale kontaktutvalg er representert med 1 representant hver som har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett.

Faglig råd er representert med 1 representant. Representanten har ikke tale-, forslags- eller stemmerett.

Sentrale kontaktutvalg og faglig råd oppnevner vararepresentanter.

Generalsekretæren har talerett.

Landsmøtet er beslutningsdyktig når ¾ av landsmøtedelegatene er til stede.

§ 2.4 INNKALLING

Skriftlig varsel om landsmøte med angivelse av tid og sted skal sendes ut senest 8 måneder før landsmøtet.

Forslag på saker som ønskes behandlet på landsmøte sendes skriftlig til forbundsstyret senest 6 måneder før landsmøtet.

Forslag på kandidater til forbundsstyret sendes skriftlig til valgkomiteen senest 6 måneder før landsmøtet.

Forslag på kandidater til valgkomiteen sendes forbundsstyret senest 6 måneder før landsmøtet.

§ 2.5 DAGSORDEN

Navneopprop

Godkjenning av innkalling

Valg av dirigent(er)

Valg av referent(er)

Konstituering

Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av forretningsorden

Valg av to til å underskrive protokollen

Valg av tellekorps

Valg av redaksjonskomité

Forbundsstyrets årsberetning

Regnskap

Innkomne forslag

Handlingsplan

Fastsettelse av kontingent

Budsjett

Valg

Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning og regnskap.

Alle saker som behandles av landsmøtet avgjøres med absolutt flertall (mer enn halvparten av stemmene). Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet er forslaget forkastet.

Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall.

Fullmakt kan ikke benyttes.

§ 2.6 VALG

Landsmøtet velger medlemmer til forbundsstyret og til valgkomiteen for 4-årsperioder.

Valg av forbundsleder

Valg av nestleder

Valg av 4 styremedlemmer, hvorav det ene er i alderen 15-36 år ved valgtidspunktet

Valg av 3 varamedlemmer

Valg av leder til valgkomiteen

Valg av nestleder til valgkomiteen

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valg av autorisert revisor

Valgene skal skje skriftlig. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Forbundsstyret består av 6 medlemmer.  Forbundsleder og 2 styremedlemmer er på valg det ene landsmøtet og nestleder og 2 styremedlemmer er på valg det andre landsmøtet. Varamedlemmene er på valg hvert annet år.

Valgkomiteen består av 5 medlemmer; leder, nestleder og medlemmer.  Leder og 1 av medlemmene er på valg det ene landsmøtet og nestleder og 2 av medlemmene er på valg det andre landsmøtet.

§ 2.7 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Forbundsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte med 14 dagers varsel. Møtet behandler kun de saker det er innkalt for.

Forbundsstyret kan pålegges av det ordinære landsmøtet, eller etter krav fra 2/3 av regionrådene og lokallagene (samlet), å innkalle til ekstraordinært landsmøte.

FORBUNDSSTYRET

§ 3.1 FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret velges av Landsmøtet og er Forbundets øverste myndighet i perioden mellom landsmøtene.

Forbundsstyret består av forbundsleder, nestleder, 4 styremedlemmer hvorav det ene er i alderen

15 – 36 år ved valgtidspunktet og 3 varamedlemmer.

Dersom leder, innenfor en styreperiode, trekker seg fra sitt verv, eller av andre grunner ikke kan fungere i vervet, rykker nestleder opp som forbundsleder.

Hvis nestleder av ulike grunner ikke kan rykke opp, har forbundsstyret fullmakt til å velge en ny leder blant de gjenværende styre- og varamedlemmer.

Dersom nestleder trekker seg fra sitt verv eller av andre grunner ikke kan fungere i vervet, eller blir ny forbundsleder, har forbundsstyret fullmakt til å velge ny nestleder blant de gjenværende styre- og varamedlemmer.

Dersom leder, nestleder eller styremedlem trekker seg eller av andre grunner ikke kan fungere i vervet, rykker vara (i valgt orden) automatisk opp som fast styremedlem. Valg av ny leder og nestleder skal skje på første ordinære landsmøte.

§ 3.2 FORMÅL

Forbundsstyret skal fremme Forbundets formål og ivareta Forbundets interesser.

§ 3.3 ANSVAR OG DRIFT

Forbundsstyret har overordnet ansvar for Forbundets drift og økonomi.

Forbundsstyret ansetter personell og utarbeider stillingsbeskrivelser.

Forbundsstyret oppnevner medlemmer til komiteer, råd, utvalg og representanter til de organ Forbundet er tilsluttet eller representert i.

Forbundsstyret behandler innsendte saker.

Forbundsstyret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene/varamedlemmene, deriblant forbundsleder eller nestleder, er til stede.

Vedtak fattes ved absolutt flertall.

Ved stemmelikhet har fungerende forbundsleder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra forbundsstyrets møter.

§ 3.4 MEDLEMSBLAD

Forbundsstyret har ansvar for utgivelse av medlemsbladet Thyra.

Forbundsleder er ansvarlig redaktør.

§ 3.5 REPRESENTASJON

Forbundsstyret representerer Forbundet i møter, styrer og råd i samsvar med Forbundets vedtekter og retningslinjer.

REGIONRÅD

§ 4.1 REGIONRÅDET

Regionrådet velges på regionens årskonferanse.

Regionrådet består av leder og 1-2 medlemmer og eventuelt 1-2 varamedlemmer.

Regionrådets medlemmer velges på fritt grunnlag blant alle medlemmene i regionen.

§ 4.2 FORMÅL

Regionrådet skal fremme Forbundets formål regionalt.

§ 4.3 ANSVAR

Regionrådet utfører de oppgaver de blir pålagt etter Forbundets vedtekter og retningslinjer.

Regionrådet skal støtte og bistå lokallagene i sin region.

Det skal skrives protokoll fra regionrådets møter.

§ 4.4 REGIONENS ÅRSKONFERANSE

Regionrådet innkaller til regionens årskonferanse, som avholdes innen utgangen av mars måned hvert år, med en måneds varsel.

Til regionens årskonferanse innkalles regionrådets medlemmer og 1delegat fra hvert lokallag i regionen.

Regionrådets årskonferanse behandler:

 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Konstituering
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av tellekorps
 • Valg av to til å underskrive protokollen
 • Regionrådets årsberetning
 • Regionrådets regnskap
 • Innkomne forslag
 • Handlingsplan
 • Budsjett
 • Valg

Regionrådsmedlemmene har ikke stemmerett under behandling av årsberetning og regnskap.

Fullmakt kan ikke benyttes

§ 4.5 VALG

Valg av leder

Valg av 1-2 medlemmer

Valg av 1-2 varamedlemmer

Valg av revisor

Valg av 2-3 medlemmer til valgkomiteen

Valgperioden er to år for leder, medlemmer, revisor og valgkomiteen.

Varamedlemmene er på valg hvert år.

Valg skal skje skriftlig.

§ 4.6 ØKONOMI

Regionrådets styre er ansvarlig for økonomien i regionrådet. Regionrådene plikter å føre regnskap.

Regnskapet revideres av valgt revisor.

§ 4.7 REGIONRÅDETS OPPGAVER

Regionrådet skal holde seg orientert om lokallagenes medlemsutvikling, drift og økonomi.

Regionrådet skal bistå og støtte lokallagene i deres arbeid.

Regionrådet skal arrangere kurs for lokallagene i sin region.

Der hvor det ikke er lokallag bør regionrådene arrangere åpne møter om tyreoideasykdom.

Regionrådene skal bistå lokallagene med likemannsarbeid, studiearbeid og faglig rådgivning.

§ 4.8 REPRESENTASJON

Regionrådet representerer Forbundet regionalt i møter, styrer og råd i samsvar med Forbundets vedtekter og retningslinjer.

§ 4.9 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av regionrådene må fattes av landsmøtet med 2/3 flertall.

Dersom regionrådene oppløses skal regionrådets eiendeler og midler i sin helhet forvaltes av Forbundet sentralt. Midlene settes av til aktiviteter for medlemmer og lokallag i den enkelte region.

Oppløsningen av regionrådene iverksettes per 31.12 etter vedtak på Landsmøtet. Disposisjonsretten overføres til Forbundets administrasjon per 01.01. etter vedtak på Landsmøtet.

§ 4.10 EKSTRAORDINÆR ÅRSKONFERANSE

Ekstraordinær årskonferanse kan sammenkalles av regionrådet med en måneds varsel. Møtet behandler kun de saker det innkalles for.

Dersom det er behov for ekstraordinær årskonferanse skal forbundsstyret varsles på forhånd.

§ 4.11 SANKSJONER

Alle leddene i organisasjonen er ansvarlige for at Stoffskifteforbundets formålsparagraf, vedtekter, visjoner, strategier og handlingsplaner og økonomiske retningslinjer følges.

Forbundsstyret har rett til å gripe inn overfor et regionråd dersom det ikke oppfyller sine forpliktelser etter første ledd, eller dersom det er forhold som kan skade Stoffskifteforbundet.

Forbundsstyret kan sette regionrådet under administrasjon. Dette gjelder ved alvorlige mangler eller avvik fra første ledd.

LOKALLAG

§ 5.1 LOKALLAGET

Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet og består av lokallagets medlemmer.

Styret i lokallaget består av leder, kasserer og minst ett styremedlem, samt 1-3 varamedlemmer.

Navn på lokallag skal være i samsvar med Forbundets vedtekter § 1.1 med tilføyelse av stedsnavn og lokallag. Eksempel: Stoffskifteforbundet, Oslo og Follo lokallag.

§ 5.2 FORMÅL

Lokallagene skal fremme Forbundets formål lokalt.

§ 5.3 ANSVAR

Mellom årsmøtene er det styret som er lokallagets høyeste myndighet. Styret organiserer og leder lokallaget ut i fra det som ble vedtatt på årsmøtet.

Styret i lokallaget består av leder, kasserer og minst ett styremedlem, samt 1-3 varamedlemmer.

Styrets øvrige sammensetning og oppgaver fordeles etter behov.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene/varamedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede.

Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll fra styrets møter.

§ 5.4 ÅRSMØTET

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.  Styret innkaller til årsmøtet med minimum 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden.

Forslag på saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes skriftlig til styret innen 15. januar.

Alle medlemmer i lokallaget som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet treffer beslutninger ved absolutt flertall (mer enn halvparten av stemmene.)

Fullmakt kan ikke benyttes.

Årsmøtet behandler:

 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Valg av møtesekretær
 • Konstituering
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av tellekorps
 • Valg av to til å underskrive protokoll
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Handlingsplan
 • Budsjett
 • Valg

Lokallagets styre plikter å sende årsregnskap med revisorerklæring, årsberetning, budsjett, handlingsplan og protokoll fra årsmøtet til forbundets administrasjon, med kopi til regionrådet, innen 5. mars

§ 5.5 VALG

Valg av leder

Valg av kasserer

Valg av 1-5 styremedlemmer

Valg av 1-3 varamedlemmer

Valg av delegat(er) til landsmøtet i landsmøteåret

Valg av vara delegat(er) til landsmøtet i landsmøteåret

Valg av kandidat(er) til regionrådet

Valg av 2-3 medlemmer til valgkomiteen

Valg av revisor

Valgperioden er to år for leder, kasserer og medlemmer. Varamedlemmer velges for 1 år. Valgkomiteen og revisor velges for 2 år.

Valget skjer slik at halvparten av styret og valgkomiteen er på valg hvert år.

§ 5.6 REPRESENTASJON

Lokallaget representerer Forbundet lokalt i møter, styrer og råd i samsvar med Forbundets vedtekter og retningslinjer.

§ 5.7 ØKONOMI

Lokallagets styre er ansvarlig for økonomien i lokallaget. Lokallaget plikter å føre regnskap. Styret er ansvarlig for å skaffe midler utover de tilskudd som kommer fra Forbundet sentralt.

Regnskapet revideres av valgt revisor.

Ved oppstart av nye lokallag tilføres et fast engangsbeløp fra Forbundet sentralt.

§ 5.8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret med 14 dagers varsel.

Møtet behandler kun de saker det innkalles for.

Dersom det blir aktuelt med ekstraordinært årsmøte skal forbundsstyret og regionrådet kontaktes først.

§ 5.9 SAMMENSLÅING OG DELING AV LOKALLAG

Sammenslåing av lokallag

Dersom to eller flere lokallag ønsker å slå seg sammen, må dette vedtas med 2/3 flertall på de respektive lokallags årsmøter.  Økonomiske midler og eiendeler fra hvert av lokallagene går i sin helhet inn i det nye lokallaget.

Deling av lokallag

Dersom et lokallag ønsker å dele seg i 2 eller flere lokallag, må dette vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet. Økonomiske midler og eiendeler fordeles på de nye lokallagene etter antall betalende medlemmer tilhørende de nye lokallagene.

§ 5.10 OPPLØSNING

Dersom et lokallag vurderes nedlagt skal dette tas opp med forbundsstyret og regionrådet.

Vedtak om oppløsning må skje gjennom to påfølgende årsmøter med 2/3 flertall på første årsmøte og absolutt flertall på det neste, som kan være et ekstraordinært årsmøte. Det må være minst 6 måneder mellom de to årsmøtene.

Når lokallaget har vedtatt oppløsning (på det første av to påfølgende årsmøter), fryses lokallagets midler, og de som har disposisjonsrett over kontiene, fratas denne retten med umiddelbar virkning.

Disposisjonsretten overføres til forbundets administrasjon frem til oppløsningen trer i kraft. Disposisjonsretten tilbakeføres hvis oppløsning ikke finner sted.

Dersom et lokallag oppløses/nedlegges, tilfaller lagets eiendeler og midler i sin helhet Stoffskifteforbundet sentralt for oppbevaring og forvaltning i 2 år. Dersom lokallaget i løpet av denne tiden ikke blir gjenopprettet, tilfaller midlene Stoffskifteforbundet sentralt.  Dette gjelder også i de tilfeller der det ikke er ordinært styre i lokallaget, men interimsstyre.

§ 5.11 SANKSJONER

Alle leddene i organisasjonen er ansvarlige for at Stoffskifteforbundets formålsparagraf, vedtekter, visjoner, strategier og handlingsplaner og økonomiske retningslinjer følges.

Forbundsstyret har rett til å gripe inn overfor et lokallag dersom det ikke oppfyller sine forpliktelser etter første ledd samt vedtektenes § 5.4, eller dersom det er forhold som kan skade Stoffskifteforbundet.

Forbundsstyret kan sette lokallaget under administrasjon. Dette gjelder ved alvorlige mangler eller avvik fra første ledd.

§ 5.12 FORBUNDSSTYRETS STYRINGSMULIGHET

Forbundsstyret kan sette et lokallag under administrasjon dersom det er uten aktivitet og ikke oppfyller kravene i vedtektene. Forbundsstyret kan også be om at det innkalles til ekstraordinært årsmøte i lokallaget.

Dersom et lag blir satt under administrasjon, vil de som har disposisjonsrett over kontiene, fratas denne retten med umiddelbar virkning. Disposisjonsretten overføres til forbundets administrasjon frem til lokallaget er tilbake i normal drift.

ADMINISTRASJON

Generalsekretær står for den daglige ledelse av organisasjonens virksomhet/administrasjon i

 • henhold til instruks fastsatt av forbundsstyret. Generalsekretæren er forpliktet til å arbeide i tråd
 • med forbundets målsetting og etter de vedtak som fattes av landsmøte og forbundsstyre.

Generalsekretæren har ansvar for forberedelse av saker til og iverksetting av beslutninger gjort i forbundsstyret og landsmøtet.

Generalsekretær skal sørge for at organisasjonens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter.

Generalsekretær har prokura.

Generalsekretær er ansvarlig for ansettelser i administrasjonen i samarbeid med forbundsstyret, og forvalter det daglige arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i organisasjonen og påser at organisasjonens personalpolitikk blir gjennomført.

Generalsekretær deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett, med mindre forbundsstyret bestemmer noe annet.

Generalsekretær ansettes av forbundsstyret. Det er utarbeidet en egen instruks for generalsekretær som godkjennes av forbundsstyret.

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE VALG

Det året Forbundet har landsmøte, blir i det følgende kalt landsmøteåret, og kalenderåret uten landsmøte blir kalt mellomåret.

GENERELT:

Det er skriftlig avstemning ved alle personvalg, dvs. valg til forbundsstyret og valgkomiteen.

Alle velges ved absolutt flertall (flere enn halvparten av stemmene).

Man kan levere stemmeseddel uten navn (blank stemme) men den teller med i totalt antall avgitte stemmer.

Dirigenten leder valgene etter gjeldende regler i henhold til vedtektenes § 2.6.

VALG AV FORBUNDSSTYRE

Administrasjonen sender valgkomiteen innen 1. september i mellomåret en skriftlig oversikt over hvem som i henhold til vedtektene er på valg, tid og sted for neste landsmøte samt vedtekter.

Valgkomiteen retter i god tid, en skriftlig henvendelse til forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer, som er på valg, med forespørsel om de stiller seg til disposisjon for en ny periode. Svarfrist er 1. april i landsmøteåret.

Valgkomiteen har ansvar for å annonsere de forestående valgene. Det skal opplyses om hvilke valg som skal foregå, tidsfrister for å sende inn forslag på kandidater og hvor forslagene skal sendes.  Frist for innsendelse av forslag på kandidater er senest 6 måneder før landsmøtet.

I mellomåret annonseres valget i årets siste utgave av Thyra og i landsmøteåret i årets første utgave av Thyra.

I tillegg informeres lokallagene og regionrådene skriftlig om valget i STOFO-info, hvor det bl.a. gis mer utfyllende informasjon om valget, samt at det oppfordres til at de engasjerer seg i arbeidet med rekruttering. Den første informasjonen sendes ut til regionråd og lokallag innen 1. oktober i mellomåret. Den andre informasjonen sendes ut innen 1. februar i landsmøteåret.  Forslagsskjema følger informasjon nr. 2.

Alle regionråd, lokallag og medlemmer i STOFO kan sende inn forslag med begrunnelse på kandidater til forbundsstyret.

Alle forslag på kandidater skal sendes skriftlig til valgkomiteens leder senest 6 måneder før landsmøtet.  Kandidatene skal være forespurt og skriftlig ha bekreftet at de stiller seg disponibel for det aktuelle vervet.

Valgkomiteen kan på eget initiativ kontakte medlemmer i STOFO for å finne mulige kandidater til forbundsstyret.

Valgkomiteen innhenter nødvendige opplysninger om de foreslåtte kandidatene.

Valgkomiteen intervjuer foreslåtte kandidater før de innstiller.

Valgkomiteen innstiller medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret.

Ved delt innstilling avgjør valgkomiteens leder med sin dobbeltstemme.

Valgkomiteen sender sin innstilling til forbundsstyret innen 10. juni i landsmøteåret.

Valgkomiteen deltar på landsmøtet med alle sine representanter, og legger fram valgkomiteens innstilling med begrunnelse for landsmøtet.

Gjennomføring av valg av forbundsstyre:

I landsmøtets sakspapirer er det skriftlig presentasjon av alle foreslåtte kandidater til forbundsstyret.

Valgkomiteens representant legger fram valgkomiteens innstilling på en kandidat til hvert verv, med begrunnelse.

Kandidatene presenterer seg.

Eventuelle motkandidater til verv i forbundsstyret må fremmes ved benkeforslag.

Med benkeforslag menes forslag på andre kandidater enn de som er innstilt av valgkomiteen. Også kandidater som er foreslått, men ikke innstilt av valgkomiteen, må fremmes som benkeforslag.

Den som fremmer benkeforslag må framlegge begrunnelse og opplysninger om kandidaten.

Kandidaten må være forespurt og ha sagt seg villig til å stille til valg.

Kandidater som fremmes på benkeforslag får også mulighet til å presentere seg.

Ved valg til forbundsstyret gjelder følgende prosedyre:

 • Ved valg av leder skrives ett navn på stemmeseddelen. Den som får flest stemmer, er valgt.
 • Ved valg av nestleder skrives ett navn på stemmeseddelen. Den som får flest stemmer, er valgt.
 • Ved valg av styremedlemmer velger man en og en. Ved valg av styremedlem skrives 1 navn på stemmeseddelen. De som får flest stemmer, er valgt.
 • Ved valg av 1. varamedlem skrives ett navn på stemmeseddelen. Den som får flest stemmer, er valgt.
 • Ved valg av 2. varamedlem skrives ett navn på stemmeseddelen. Den som får flest stemmer, er valgt.
 • Ved valg av 3. varamedlem skrives ett navn på stemmeseddelen. Den som får flest stemmer, er valgt.

VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Administrasjonen sender forbundsstyret innen 1. september i mellomåret en skriftlig oversikt over hvem som i henhold til vedtektene er på valg.

Forbundsstyret retter i god tid en skriftlig henvendelse til de av Valgkomiteens medlemmer som er på valg, med forespørsel om de stiller seg til disposisjon for en ny periode. Svarfrist er 1. april i landsmøteåret.

Forbundsstyret er ansvarlig for å annonsere de forestående valgene.  Det skal opplyses om hvilke valg som skal foregå, tidsfrister for å sende inn forslag på kandidater og hvor forslagene skal sendes.  Frist for innsendelse av forslag på kandidater er senest 6 måneder før landsmøtet.

I mellomåret annonseres valget i årets siste utgave av Thyra og i landsmøteåret i årets første utgave av Thyra.

I tillegg informeres lokallagene og regionrådene skriftlig om valget, hvor det bl.a. gis mer utfyllende informasjon om valget, samt oppfordres til at de engasjerer seg i arbeidet med rekruttering. Den første informasjonen sendes ut innen 1. oktober i mellomåret. Den andre informasjonen sendes ut innen 1. februar i landsmøteåret.

Forslagsskjema følger informasjonen nr. 2.

Alle regionråd, lokallag og medlemmer i STOFO kan sende inn forslag med begrunnelse på kandidater til valgkomiteen, til forbundsstyret.

Forbundsstyret kan på eget initiativ kontakte medlemmer i STOFO for å finne mulige kandidater til valgkomiteen.

Forbundsstyret innstiller medlemmer til valgkomiteen på bakgrunn av innsendte forslag.

Gjennomføring av valg av valgkomite:

I landsmøtets sakspapirer er det skriftlig presentasjon av alle foreslåtte kandidater til valgkomiteen.

Forbundsstyrets representant presenterer kandidatene og legger fram sin innstilling på kandidater til valgkomiteen.

Eventuelle motkandidater til verv i valgkomiteen må fremmes ved benkeforslag.

Med benkeforslag menes forslag på andre kandidater enn de som er innstilt av forbundsstyret.  Også kandidater som tidligere er foreslått, men ikke innstilt, må fremmes som benkeforslag.

Den som fremmer benkeforslaget må fremlegge begrunnelse og opplysninger om kandidaten.  Kandidaten må være forespurt og ha sagt seg villig til å stille til valg.

Ved valg til valgkomiteen, velges først leder/nestleder (alt etter hvem som er på valg), øvrige medlemmer i blokk.

VALG AV REVISOR

Forbundsstyret legger frem forslag til valg av revisor.

Valg av revisor er ikke skriftlig.

ETTERARBEID

Stemmesedler fra det enkelte valg telles og legges i forseglede konvolutter, hvor stemmetallet noteres utenpå. Disse oppbevares nedlåst i administrasjonen til neste sentrale valg er avviklet.

Dokumenter vedrørende valgkomiteens arbeid sendes administrasjonen for arkivering.

Valgkomiteens medlemmer har et individuelt ansvar for å makulere personopplysninger i etterkant av valget.

Administrasjonen sender innen to uker etter landsmøtet brev til alle nye tillitsvalgte med informasjon om tillitsverv og hvilken periode de er valgt for.

Kandidater som ikke ble valgt får skriftlig melding om dette fra administrasjonen.

RETNINGSLINJER FOR FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret er Forbundets øverste myndighet mellom landsmøtene. Forbundsstyret har ansvar for at driften skjer etter de vedtekter og retningslinjer, samt vedtak som landsmøtet har truffet for landsmøteperioden. Forbundsstyret fatter nødvendige vedtak i saker der landsmøtet ikke har trukket opp retningslinjer. Den som har tillitsverv i forbundsstyret (forbundsleder, nestleder og styremedlemmer) bør ikke samtidig ha verv i lokallag eller regionråd.

Forbundsstyrets arbeidsutvalg består av forbundsleder, nestleder og generalsekretær. Arbeidsutvalget forbereder saker til styremøter og tar stilling til mindre løpende saker. Beslutninger fattet av arbeidsutvalget meddeles forbundsstyret.

Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer må gjennomgå en opplæring i STOFOs regi etter at de har tiltrådt styret. Det er ønskelig at et flertall av forbundsstyrets medlemmer har erfaring fra andre verv i STOFO.

Forbundsstyret skal:

 • Forberede landsmøtet
 • Forberede saker som skal fremlegges for landsmøtet
 • Utarbeide strategi- og handlingsplan for kommende toårsperiode
 • Utarbeide strategi- og handlingsplan for kommende fireårsperiode.
 • Utarbeide budsjett for kommende landsmøteperiode
 • Legge frem forbundsstyrets innstilling til valg av valgkomiteen
 • Følge opp landsmøtets vedtak
 • Ha hovedansvar for studiearbeid
 • Ha hovedansvar for likepersonsarbeid
 • Ha hovedansvar for informasjon og kommunikasjon

Fordeling av arbeidsoppgaver:

Forbundsleder:

 • Hovedansvar for hele organisasjonen, og i samarbeid med forbundsstyret ansvar for Forbundets økonomi, visjoner og strategi, planlegging og utvikling.
 • Leder forbundsstyrets arbeidsutvalg.
 • Hovedansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon.
 • Ansvarlig redaktør for medlemsbladet Thyra.
 • Forbundsstyrets representant i Thyra-fondet.
 • Forbundets representant i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
 • Forbundets representant i Nordisk Thyreoidea Samarbeid.
 • Forbundets representant i Thyroid Federation International.
 • Arbeidsgiveransvar for de ansatte i Forbundet.

Nestleder:

 • Stedfortreder for forbundsleder.
 • Medlem av arbeidsutvalget.
 • Leder av Thyra-priskomiteen.
 • Ansvar for Verdens Thyreoideadag sammen med informasjonsansvarlig.

Informasjonsansvarlig:

 • Sammen med forbundsleder ansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon.
 • Medlem av redaksjonsrådet for Thyra.
 • Ansvar for opplæring i mediekontakt sammen med studieansvarlig.
 • Utarbeider strategi for informasjon og kommunikasjon.
 • Utarbeider handlingsplan for informasjon og kommunikasjon.
 • Ansvar for Verdens Thyreoideadag sammen med nestleder.

Likepersonsansvarlig:

 • Hovedansvar for at likepersonsarbeid gjennomføres på alle plan i organisasjonen.
 • Hovedansvar for bemanning av sentrale kontaktutvalg.
 • Ansvar for likepersonsopplæring sammen med studieansvarlig.
 • Utarbeider strategi for likepersonsarbeidet.
 • Utarbeider handlingsplan for likepersonsarbeidet.

Studieansvarlig:

 • Hovedansvar for at kurs og opplæring gjennomføres på alle plan i organisasjonen.
 • Hovedansvar for utarbeidelse og revisjon av kurs og studieplaner.
 • Utarbeider strategi for studiearbeidet.
 • Utarbeider handlingsplan for studiearbeidet.
 • Forbundets representant i Studieforbundet Funkis.

Økonomiansvarlig:

 • Et av forbundsstyrets medlemmer har, sammen med forbundsleder og generalsekretær, et spesielt ansvar for forbundets økonomi. Nestleder bør være økonomiansvarlig.

Varamedlemmer:

 • Varamedlemmer innkalles til møter i forbundsstyret når de faste medlemmene har forfall.

For å holde seg orientert om arbeidet, får varamedlemmene tilsendt samme informasjon som de faste medlemmene i form av innkallinger, protokoller og andre saksdokumenter.

Forbundsstyret kan, i samråd med varamedlemmene, tildele disse spesielle arbeidsoppgaver.