Vedtekter for Stoffskifteforbundet

Vedtatt på landsmøtet 2022.

NAVN FORMÅL OG MEDLEMSSKAP

§1 Navn og organisasjonsform 

a) Forbundets navn er Stoffskifteforbundet.  

b) Stoffskifteforbundet er en frivillig interesseorganisasjon for personer med tyreoidea stoffskiftesykdommer og deres pårørende. Medlemmene slutter seg til Stoffskifteforbundets lokallag, der det geografisk er mulighet for det. Stoffskifteforbundet søker å dekke hele landet med lokallag. Forbundets virksomhet for medlemmene drives i hovedsak av lokallagene og administrasjonen.

§2 Formål og verdier 

a) Forbundet skal ivareta interessene til personer med tyreoidea stoffskiftesykdommer og deres pårørende. Forbundet jobber for økt faktabasert kunnskap i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, for større synlighet i mediene og for sterkere politisk innflytelse. 

b) Forbundet skal stimulere til forskning, skal samarbeide med helsefaglige miljøer og virke som kontaktorgan overfor myndighetene.  

c) Forbundet er politisk og livsynmessig nøytralt.

§3 Organisasjon 

a) Forbundets faste organer er Landsmøte, Forbundsstyre, STOFO Ung, valgkomité og lokallag. 

b) Forbundsstyre og valgkomité velges av landsmøtet. Andre komiteer, utvalg og regionale samarbeidsfora kan oppnevnes av Forbundsstyret. Regionale samarbeidsfora opprettes etter søknad fra de aktuelle lokallagene til Forbundsstyret, og representeres med en observatør per samarbeidsforum på landsmøtene. 

c) Opprettelse, sammenslåing og oppløsning av lokallag skal godkjennes av Forbundsstyret. 

d) Personer med stoffskiftesykdom og deres pårørende skal inneha flertall i alle styrende organer nasjonalt og lokalt. 

e) Forbundets ansatte har ikke anledning til å inneha tillitsverv i forbundets organer. 

§4 STOFO Ung

a) STOFO Ung har som formål å arbeide spesielt for medlemmer inntil fylte 36 år. STOFO Ung skal ha et nasjonalt styre som velges på årsmøtet. Forbundsstyret gir retningslinjer  for det nasjonale styret i STOFO Ung. 

b) Styremedlem fra STOFO Ung møter fast i Forbundsstyret og har fulle rettigheter (tale-,  forslags- og stemmerett). STOFO Ung velger årlig sin representant til forbundsstyret.* 

c) Medlemmer kvalifiserer for verv i STOFO Ung inntil fylte 36. 

*Det vil være en overgang fra valget i 2022 frem til 2024 hvor Landsmøtet er basert på tidligere vedtekter.

§5 Medlemskap 

a) Forbundet har individuelt medlemskap og er åpent for alle. Medlemskap er gyldig når årskontingent for inneværende år er betalt. Utmelding av Forbundet skjer skriftlig. Det er  en forutsetning at medlemskapet er betalt for å kunne være valgbar eller tillitsvalgt i Forbundet. 

b) Samtlige medlemmer kan delta i lokallagsmøter, delta i avstemninger og velges som  delegater til landsmøte.

LANDSMØTET

§ 6 Landsmøtet 

a) Landsmøtet er Forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert andre år.

b) Landsmøtet skal drøfte og vedta hovedlinjene i Forbundets arbeid kommende  landsmøteperiode og bidra til å fremme Forbundets verdier og organisasjonskultur.

§7 Sammensetning

a) Landsmøtet består av Forbundsstyret, delegater fra lokallag og STOFO Ung, samt  representanter fra sentrale kontaktutvalg og faglig råd. 

b) Landsmøtet består av valgte delegater fra lokallagene etter følgende representasjons ordning: 

 • 1 – 199 medlemmer 1 delegat 
 • 200-399 medlemmer 2 delegater 
 • 400-599 medlemmer 3 delegater 
 • 600-799 medlemmer 4 delegater 
 • 800-999 medlemmer 5 delegater 
 • 1 000 medlemmer eller mer 6 delegater 

c) Beregningsgrunnlaget for lokallagenes representasjon er antall betalende medlemmer i  lokallaget per 31.12. året før landsmøteåret. 

d) Sentrale kontaktutvalg er representert med 1 representant hver som har talerett, men  ikke forslags- eller stemmerett. 

e) Generalsekretæren har talerett. 

f) Landsmøtet kan gi talerett til inviterte gjester. 

g) Landsmøtet er beslutningsdyktig når ¾ av påmeldte landsmøtedelegatene er til stede i  møtet.

§8 Innkalling

a) Skriftlig varsel om landsmøte med angivelse av tid og sted skal sendes ut senest 8 måneder  før landsmøtet. 

b) Forslag på saker som ønskes behandlet på landsmøtet sendes skriftlig til Forbundsstyret  senest 6 måneder før landsmøtet. 

c) Dagsorden for landsmøtet skal gjøres tilgjengelig senest to måneder før møtet avholdes.

d) Saksdokumenter gjøres tilgjengelig sammen med møtets dagsorden.

e) Forslag på kandidater til Forbundsstyret sendes skriftlig til valgkomiteen senest 6  måneder før landsmøtet. 

f) Forslag på kandidater til valgkomiteen sendes Forbundsstyret senest 6 måneder før  landsmøtet.

§9 Dagsorden 

a) Forbundsstyret utarbeider en forretningsorden for avviklingen av landsmøtet.  Forretningsordenen godkjennes av landsmøtet ved møtets åpning. For øvrig behandles  følgende faste saker: 

 • Forbundsstyrets årsberetning for de siste to år 
 • Regnskap for de siste to år 
 • Innkomne forslag 
 • Kontingentfastsettelse
 • Rammebudsjett · Handlingsplaner · Valg 

b) Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning og  regnskap. 

c) Med unntak av vedtektsendringer skal alle saker som behandles av landsmøtet, avgjøres  med alminnelig flertall av tilstedeværende stemmeberettigede. Ved stemmelikhet er  forslaget forkastet. 

d) På Landsmøtet stemmer alle stemmeberettigede personlig, og fullmakt kan ikke  benyttes. Valgte vararepresentanter til landsmøtet kan tre inn i en delegats plass ved  forfall.

§10 Valg 

a) Landsmøtet velger medlemmer til Forbundsstyret og til valgkomiteen for fire år.  Varamedlemmer velges for to år. Valgene skal være skriftlige og foregå slik:

 1. Valg av Forbundsleder Valg av nestleder
 2. Valg av tre styremedlemmer (i tillegg er et fjerde styremedlem forbeholdt STOFO Ung, jf § 12 b) 
 3. Valg av tre varamedlemmer til Forbundsstyret  
 4. Valg av leder i valgkomiteen 
 5. Valg av tre til fire medlemmer til valgkomiteen 
 6. Valg av autorisert revisor etter innstilling fra Forbundsstyret. 

b) Det er adgang til å fremme benkeforslag på kandidater til vervene.

c) Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved  loddtrekning.

§11 Ekstraordinært Landsmøte 

a) Til å behandle saker av ekstraordinær betydning og/eller med kort frist, kan  Forbundsstyret innkalle til ekstraordinært landsmøte med 14 dagers varsel. Møtet  behandler kun de saker det er innkalt for. Forbundsstyret kan beslutte å benytte digital  gjennomføring av ekstraordinært landsmøte hvis det vurderes som hensiktsmessig.  

b) Forbundsstyret kan pålegges av det ordinære landsmøtet eller etter krav fra 2/3 av  lokallagene, å innkalle til ekstraordinært landsmøte. 

c) Det ekstraordinære landsmøtet er sammensatt på tilsvarende måte som det ordinære  landsmøtet. 

FORBUNDSSTYRET

§12 Forbundsstyret 

a) Forbundsstyret velges av Landsmøtet og er Forbundets øverste myndighet i perioden  mellom landsmøtene. 

b) Forbundsstyret består av forbundsleder, nestleder, tre styremedlemmer, styremedlem av  STOFO Ung og 3 varamedlemmer.  

c) Dersom leder, innenfor en styreperiode, trekker seg fra sitt verv, har forfall eller av andre  grunner ikke kan fungere i vervet, rykker nestleder opp som forbundsleder.

d) Hvis nestleder av ulike grunner ikke kan rykke opp, har Forbundsstyret fullmakt til å velge  en ny leder blant de gjenværende styre- og varamedlemmer.

e) Dersom nestleder trekker seg fra sitt verv eller av andre grunner ikke kan fungere i vervet,  eller blir ny Forbundsleder, har Forbundsstyret fullmakt til å velge ny nestleder blant de  gjenværende styre- og varamedlemmer. 

f) Dersom leder, nestleder eller styremedlem trekker seg eller av andre grunner ikke kan  fungere i vervet, rykker vara (i valgt orden) automatisk opp som fast styremedlem. 

§13 Forbundsstyrets funksjoner 

a) Forbundsstyret skal fremme Forbundets formål og ivareta Forbundets interesser.  Forbundsstyret skal legge vekt på saker av prinsipiell, ideologisk og strategisk karakter.  Forbundsstyret kan delegere saker til avgjørelse i administrasjonen 

b) Forbundsstyret har overordnet ansvar for Forbundets personale, drift og økonomi.

c) Forbundsstyret ansetter daglig leder/generalsekretær, som på styrets vegne innehar det  daglige arbeidsgiver- og driftsansvar. 

d) Forbundsstyret vedtar årlige budsjetter i henhold til vedtatte rammebudsjett.

e) Forbundsstyret oppnevner medlemmer til komiteer, råd og utvalg og representanter til de organer Forbundet er tilsluttet eller representert i. 

f) Forbundsstyret behandler innsendte saker, som ikke delegeres til administrativ  behandling eller avgjørelse. 

g) Forbundsstyret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene/varamedlemmene er  til stede. 

h) Vedtak fattes ved alminnelig flertall. 

i) Ved stemmelikhet har fungerende forbundsleder dobbeltstemme. 

j) Forbundsstyret vedtar retningslinjer vedrørende organer og drift.

k) Det skal føres protokoll fra alle Forbundsstyrets møter, også fra møter som foregår digitalt  eller på telefon. 

l) Godkjent protokoll signeres av samtlige tilstedeværende under påfølgende styremøte.

m) Ethvert stemmeberettiget medlem av Forbundsstyret har rett til å kreve  stemmeforklaring (protokolltilførsel) innført i protokollen.

§14 Signatur og prokura 

a) Forbundsstyrets leder eller et forbundsstyremedlem signerer på vegne av Forbundet  sammen med et forbundsstyremedlem eller daglig leder. 

b) Forbundsstyret kan meddele prokura.

§15 Sanksjoner 

a) Alle leddene i organisasjonen er ansvarlige for at Stoffskifteforbundets vedtekter, visjoner,  formål, strategier, handlingsplaner og økonomiske retningslinjer følges. 

b) Forbundsstyret har rett til å gripe inn overfor et lokallag dersom det ikke oppfyller sine  forpliktelser etter første ledd, eller dersom det er forhold som kan skade Stoffskifte forbundet. 

c) Ved alvorlige mangler eller avvik kan Forbundsstyret sette lokallaget under admini strasjon. 

d) Ved rettsbrudd, vedtektsbrudd, overgrep eller misbruk og annen uheldig atferd fra  Forbundets medlemmer og tillitsvalgte kan Forbundsstyret suspendere vedkommende  for en periode eller vedta varig eksklusjon.  

e) Ved behandling av suspensjon eller eksklusjon har vedkommende rett til å forklare seg og  forsvare seg overfor Forbundsstyret og la seg bistå av tredjeperson. 

f) Forekommer det straffbare handlinger, skal disse anmeldes til politiet.

LOKALLAG

§16 Generelle Bestemmelser 

a) Navn på lokallag skal være i samsvar med Forbundets vedtekter § 1 med tilføyelse av  steds- eller områdenavn og lokallag. Eksempel: Stoffskifteforbundet, Oslo og Follo lokallag.

b) Lokallagene skal etterleve Forbundets verdier og fremme Forbundets formål lokalt.

c) Styret i lokallaget består av leder og minst to styremedlemmer, samt 1-3 varamedlemmer.  Leder og kasserer bør ikke være i nær familie. 

d) Lokallaget representerer Forbundet lokalt i møter, styrer og råd i samsvar med  Forbundets vedtekter og retningslinjer.

§17 Årsmøtet 

a) Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet og består av lokallagets medlemmer av enhver  kategori. Alle medlemmer i lokallaget som har betalt medlemskontingent har stemmerett  på årsmøtet og er valgbare til verv. 

b) Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til  årsmøtet med minimum 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden.

c) Forslag på saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes skriftlig til styret innen 15.  januar. 

d) Årsmøtet treffer beslutninger ved alminnelig flertall. Fullmakt kan ikke benyttes.

e) Årsmøtet konstituerer seg med dirigent, møtesekretær, tellekorps og to deltakere til å  underskrive årsmøteprotokollen. For øvrig behandler årsmøtet følgende saker:

 • Styrets årsberetning
 • Regnskap
 • Saker oversendt fra Forbundet sentralt
 • Innkomne forslag fra medlemmer
 • Handlingsplan for kommende år 
 • Budsjett 
 • Valg 

f) Lokallagets styre plikter å sende årsregnskap med revisorerklæring, årsberetning,  budsjett, handlingsplan og protokoll fra årsmøtet til Forbundets administrasjon innen 5.  mars.

§18 Valg på årsmøtet 

a) Følgende valg foretas: 

 • Valg av leder 
 • Valg av kasserer 
 • Valg av 1-5 styremedlemmer 
 • Valg av 1-3 varamedlemmer 
 • Valg av delegat(er) til landsmøtet i landsmøteåret 
 • Valg av 2-3 medlemmer til valgkomiteen 
 • Valg av revisor 

b) Valgperioden er to år for leder, kasserer og medlemmer. Varamedlemmer velges for 1 år.  Valgkomiteen og revisor velges for 2 år. 

c) Valget skjer slik at halvparten av styret og valgkomiteen er på valg hvert år.

d) Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved  loddtrekning.

§19 Ekstraordinært årsmøte

a) Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret med 14 dagers varsel.

b) Møtet behandler kun de saker det innkalles for. 

c) Dersom det blir aktuelt med ekstraordinært årsmøte skal Forbundsstyret kontaktes først.

§20 Lokallagsstyret 

a) Mellom årsmøtene er styret lokallagets høyeste myndighet.  

b) Styret organiserer og leder lokallaget ut fra det som ble vedtatt på årsmøtet eller som  springer ut av saker og henvendelser fra Forbundet sentralt. 

c) Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene/varamedlemmene,  deriblant leder eller nestleder, er til stede. 

d) Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. 

e) Det skal føres protokoll fra styrets møter, også fra møter som foregår på telefon eller  digitalt.

§21 Økonomi 

a) Lokallagets styre er ansvarlig for programmet, aktivitetene og økonomien i lokallaget.  Styret er ansvarlig for å skaffe midler utover de tilskudd som kommer fra Forbundet  sentralt. 

b) Lokallaget plikter å føre regnskap.  

c) Regnskapet revideres av valgt revisor. 

d) Ved oppstart av nye lokallag tilføres et fast engangsbeløp fra Forbundet sentralt.

§22 Sammenslåing, deling og oppløsning av lokallag 

22.1 Sammenslåing av lokallag

Dersom to eller flere lokallag ønsker å slå seg sammen, må dette vedtas med 2/3 flertall på de  respektive lokallags årsmøter. Økonomiske midler og eiendeler fra hvert av lokallagene går i sin  helhet inn i det nye lokallaget. 

22.2 Deling av lokallag

Dersom et lokallag ønsker å dele seg i 2 eller flere lokallag, må dette vedtas med 2/3 flertall på  årsmøtet. Økonomiske midler og eiendeler fordeles på de nye lokallagene etter antall betalende  medlemmer tilhørende de nye lokallagene. 

22.3 Oppløsning av lokallag

a) Dersom et lokallag vurderes nedlagt skal dette tas opp med Forbundsstyret.

b) Vedtak om oppløsning må skje gjennom ett årsmøte med 2/3 flertall. 

c) Når lokallaget har vedtatt oppløsning, fryses lokallagets midler, og de som har  disposisjonsrett over kontoene, fratas denne retten med umiddelbar virkning.

d) Disposisjonsretten overføres til Forbundets administrasjon frem til oppløsningen trer i  kraft. Disposisjonsretten tilbakeføres hvis oppløsning ikke finner sted. 

e) Dersom et lokallag oppløses/nedlegges, forvaltes lagets eiendeler og midler i sin helhet  Stoffskifteforbundet sentralt i to år. Dersom lokallaget i løpet av denne tiden ikke blir  gjenopprettet, tilfaller midlene Stoffskifteforbundet sentralt. Dette gjelder også i de  tilfeller der det ikke er ordinært styre i lokallaget, men interimsstyre. 

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§23 Habilitet 

a) Ingen kan delta i behandlingen av en sak i forbundsstyret eller lokallagsstyret som gjelder  en selv eller ens egen nære slektning eller andre som en står i et særlig nært forhold til.  Når en slik situasjon oppstår eller tvil kan reises om en tillitsvalgts habilitet, plikter  vedkommende selv å ta opp saken med det aktuelle organet. 

b) Inhabilitet gjelder ikke ved nominasjon eller valg til styreverv eller andre tillitsverv som  landsmøtet velger medlemmer til.

§24 Taushetsplikt 

a) Enhver tillitsvalgt i Forbundet har taushetsplikt om alt av personlig og fortrolig  informasjon som måtte bli meddelt vedkommende gjennom tillitsvervet. Alle som har et  tillitsverv må underskrive taushetserklæring. 

b) Taushetsplikten gjelder også etter at en har fratrådt tillitsvervet.

§25 Endring av vedtektene 

Endring av vedtektene vedtas av Landsmøtet med to tredjedels flertall.

§26 Oppløsning av forbundet 

Stoffskifteforbundet kan bare oppløses dersom det vedtas på landsmøte med 2/3 flertall av de  stemmeberettigede. 

Dersom oppløsning blir vedtatt, velger landsmøtet et avviklingsstyre på tre medlemmer og to  varamedlemmer. Disse gjennomfører sammen med generalsekretæren avviklingen.  

Samtidig velges en kontrollkomité på fem medlemmer og tre varamedlemmer, som når  avviklingen er gjennomført, godkjenner avviklingsstyrets reviderte regnskap med endelig  virkning. 

De midler som er igjen etter at Stoffskifteforbundets forpliktelser er dekket, overføres til en  stiftelse for personer med sykdom i skjoldkjertelen. Stiftelsens vedtekter gis av avviklingsstyret  og godkjennes etter gjeldende lov om stiftelser.

§27 Ikrafttreden

Vedtektene trer i kraft umiddelbart.