Ønsker du å opprette lokallag i ditt nærmiljø?

Stoffskifteforbundet ønsker seg flere lokallag som kan bidra til å holde relevante medlems-arrangementer for våre medlemmer rundt om i landet. Dersom du savner et lokallag i din region og ønsker å vite mer om hvordan man starter opp kan denne informasjonen være relevant for deg.

Det første man  trenger å gjøre, er å kontakte administrasjonen for å høre om mulighetene for å opprette lokallag i din region.

Når man har fått klarsignal fra administrasjonen, må noen medlemmer i lokallaget danne et interimsstyre eller arbeidsstyre som fungerer frem til første årsmøte og valg av ordinært styre.

Regionrådet skal bistå ved oppstart av nytt lokallag.

etter oppstartsmøtet, opprettes lokallaget i Brønnøysundregisteret. Etter at organisasjonsnummer er mottatt, kan man opprette bankkonto. Når dette er på plass, søker dere administrasjonen om oppstartsmidler.

Administrasjonen og regionene er behjelpelige med å kontakte medlemmer i din region.

Navn på lokallag skal være i samsvar med forbundets vedtekter § 1.1 med tilføyelse av stedsnavn og lokallag. Eksempel: Stoffskifteforbundet Oslo lokallag.

Lokallag kan bestå av en eller flere kommuner. I store byer eller landkommuner med stor utstrekning kan det dannes likepersongrupper med en eller flere likepersonkontakter. Lokallaget ved styret har det overordnede ansvar for likepersongruppene. Likemanngruppens leder/ledere rapporterer til lokalslagstyret.

 

LOKALLAGETS FORMÅL

Lokallaget skal fremme organisasjonens formål lokalt.

Dersom lokallaget ønsker å fremme organisasjonens formål utenfor sitt ansvarsområde, skal dette tas opp til vurdering med regionrådet og forbundsstyret.

LOKALLAGETS STYRE

Mellom årsmøtene er det styret som er lokallagets høyeste myndighet. Styret organiserer og leder lokallaget ut i fra det som ble vedtatt på årsmøtet og ut fra STOFFSKIFTEFORBUNDETs vedtekter og retningslinjer.

Styret i lokallaget skal bestå av leder, kasserer og minst ett styremedlem, samt 1 – 3 varamedlemmer. Styrets øvrige sammensetning og oppgaver fordeles etter behov.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene/varamedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbel-stemme.

Det skal føres protokoll fra styrets møter og kopi av dette sendes regionrådet fortløpende.

Styret har ansvar for lokallagets likemannsarbeid og studiearbeid, samt ansvar for å arrangere medlemsmøter, temamøter, m.m.

Styret bør samarbeide og utveksle erfaring med andre interesseorganisasjoner der dette er hensiktsmessig.

Link til Brønnøysundregisteret