Medlemsfordel: Samtale med Ingrid Hunderi fra Legalis

Visste du at advokatfirmaet Legalis også tilbyr juridisk bistand til våre medlemmer?

Du får gratis samtale med advokat og gunstig pris ved behov for mer bistand. Legalis har sju fagavdelinger og spesialister innen alle områder. Du kan få bistand knyttet til sykdom, eksempelvis ytelser fra NAV, samt andre behov som kan oppstå. Advokatene undersøker alltid om rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp er aktuelt i din sak.

Vi har tatt en prat med Ingrid Hunderi fra Legalis for å gjøre deg bedre kjent med denne fordelen du får som medlem hos oss.

1. Hvor lenge har du jobbet med juridiske spørsmål i Legalis, og hvilke saker er det du hovedsakelig jobber med?

Jeg har jobbet med juridiske spørsmål i Legalis i snart fem år, og er nå fagsjef for avdeling for personskade og trygd. Vi jobber blant annet med saker overfor NAV, forsikringsselskaper og pasientskadeerstatning.

I saker overfor NAV bistår vi ofte klienter som har fått avslag på søknad om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. NAV begrunner gjerne avslaget på uføretrygd med at du ikke har gjennomført behandling eller tiltak som kan få deg tilbake i jobb. Vi vil da gjennomgå saksmappen for å undersøke om NAV har mottatt all relevant dokumentasjon. I noen tilfeller ser vi at det er nødvendig å fremskaffe oppdatert erklæring fra lege eller annen behandler. Dette gjelder også i saker om arbeidsavklaringspenger. Etter at vi har mottatt og gjennomgått mappen fra NAV, sender vi en utfyllende klage og viser til relevante rundskriv og rettspraksis som støtter vårt syn. Vi opplever stadig at NAV omgjør sine avslag etter klage fra oss.

Forsikringssakene kan eksempelvis være et avslag på uføreforsikring. Mange som er kronisk syke opplever å bli ufør. Dersom man har tegnet en uføreforsikring og betalt mye for denne gjennom mange år, kan det være frustrerende å få avslag på utbetaling av forsikringen. Vi bistår da med å klage til forsikringsselskapet. Her vil det være relevant å se på om det må innhentes ytterligere medisinsk dokumentasjon, eller om det finnes dokumentasjon som selskapet ikke har mottatt. I disse sakene kan det være snakk om store beløp og forsikringsvilkårene kan være vanskelig å sette seg inn i. Dersom du har en innboforsikring vil du ofte ha en rettshjelpsdekning som dekker store deler av advokatutgiftene dine i en tvist. Vi kan søke om slik dekning for deg.

I pasientskadesaker bistår vi med klage på avslag eller utmåling av erstatning dersom du har fått medhold.  Dette kan for eksempel være forsinket diagnostisering av kreft.

2. Mange i vår pasientgruppe vet ikke alltid hvor de skal henvende seg når det kommer til juridiske spørsmål. Hvilke tjenester kan dere bidra med, og er det noen spesifikke juridiske spørsmål dere primært jobber med?

Hos oss har vi 30 dyktige advokater som jobber på flere ulike rettsområder. Vi har en avdeling for personskade og trygd, fast eiendom, boligrett, kjøp og pengekrav, arverett og testament, familierett, barnerett, strafferett, arbeidsrett og tvisteløsning. Du kan besøke vår hjemmeside på https://legalis.no/ og lese mer om de ulike avdelingene.

I tillegg til sakene jeg har gjennomgått over, får vi mange henvendelser fra personer som har havnet i en tvist ved kjøp/salg av bolig. Vi har saker om oppgjør etter skilsmisse og foreldretvister etter barneloven. Vi bistår også arbeidstakere i utfordringer på jobben.

Ved kjøp av varer og tjenester kan man oppleve at det ikke blir slik man hadde sett for seg, for eksempel at bilen eller båten du har kjøpt ikke fungerer slik den skal. Da kan vi bistå i tvisten med selger.

3. Hvordan går man frem ved kontraktinngåelse og personlige opplysninger, og hvordan er prosessen videre etter en gratis samtale? 

Etter en gratis samtale med oss vil vi sende deg en e-post med en oppdragsbekreftelse som inneholder vilkårene for et oppdrag. Gjennom Stoffskifteforbundet har du en rabattert timepris på kr 1 360 eks. mva. (1 700 inkl. mva.). Vi inngår et oppdrag ved at du svarer på e-posten med «ok» og signerer med BankID». Vi ber også om et forskudd på kr 5 000.

Vi vil vanligvis ha behov for dokumentasjon fra deg etter at oppdraget er inngått, for eksempel avslaget fra forsikringsselskapet eller NAV. Du kan enten sende dette til oss per post eller via e-post. Adressen vår står i oppdragsbekreftelsen du får på e-post.

På vår avdeling for personskade og trygd vil prosessen videre være at vi kontakter NAV eller forsikringsselskapet og klager på avslaget og ber om innsyn i saken. Når vi mottar dokumentene vil vi gjennomgå disse, vurdere om det må innhentes mer dokumentasjon for deretter å sende en utfyllende klage.

4. Er det noen spørsmål spesifikt for kronisk syke som går igjen når dere blir kontaktet, og er det en spesiell fagavdeling som kan være mest aktuell for personer med funksjonsnedsettelse/kronisk sykdom?

For spørsmål og saker knyttet til den kroniske sykdommen/funksjonsnedsettelsen vil vår avdeling for personskade og trygd være mest aktuell. Kronisk syke kontakter oss mest med spørsmål om ytelser fra NAV. Ofte arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Vi får også henvendelser der kronisk syke har fått avslag på forsikringsutbetaling selv om de har tegnet en forsikring som gjelder sykdom, for eksempel uføreforsikring eller forsikring for kritisk sykdom.

Vi vil gjerne hjelpe deg med ditt problem, og håper at du tar kontakt for en uforpliktende samtale med oss.

Du kan kontakte Legalis på telefon (21416785) eller mail stoffskifte@legalis.no. Det påløper aldri noen kostnad før det er inngått skriftlig oppdragsavtale.