Representantforslaget om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel fikk ikke flertall i Helse- og omsorgskomiteen, og ble således ikke vedtatt. Fredag før pinse behandler Stortinget forslaget fra Arbeiderpartiet.

LEGEMIDDELMANGEL I STORTINGET: I morgen, fredag behandler Stortinget representantforslaget om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel. På bildet ser vi Kjersti Toppe (t.v.) (Senterpartiet), Erling Ulltveit (Legemiddelindustrien), Tellef Inge Mørland (Arbeiderpartiet) og Eddy Kjær. Bildet er fra den muntlige høringen av forslaget i Helse- og omsorgskomiteen. FOTO: Martin Aasen Wright

I morgen, fredag før pinse behandler Stortinget saken om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel som ble fremmet gjennom et representantforslag fra Arbeiderpartiets representanter i Helse- og omsorgskomiteen i mars i år. Representantforslaget fikk ikke flertall i Helse- og omsorgskomiteen, ifølge komiteens innstilling.

Dette betyr at flertallet i Helse- og omsorgskomiteen fraråder Stortinget å vedta forslaget. Fredag kan Stortinget følge komiteens anbefaling, eller vedta mindretallets representantforslag. Mindretallet i komiteen består av representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

– Dette er en kompleks problemstilling og vi er glade for at primærhelsetjenesten og pasientsikkerhet nevnes spesifikt, men vi mener at det er en del å gå på når det gjelder konkrete forslag til løsninger, sier generalsekretær Eddy Kjær i Stoffskifteforbundet.

Pasientsikkerhet, bivirkninger og primærhelsetjeneste

Representantforslaget om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel ble stilt av Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken, alle fra Arbeiderpartiet, i mars. Etter Stoffskifteforbundets syn er det tre viktige punkter i komiteens innstilling til Stortinget som likevel er et skritt i riktig retning; bivirkninger av at man bruker andre medisiner enn det man til vanlig bruker, pasientsikkerhet og primærhelsetjeneste.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) trekker i sin skriftlige kommentar frem særlig to punkter som angår personer med en stoffskiftesykdom; Høie erkjenner at pasientsikkerheten er truet ved bytte av legemidler, og nevner i tillegg primærhelsetjenesten spesifikt. Mindretallet ved Ap, Sp og SV understreker i komiteens innstilling: «Samtidig er antall rapporterte tilfeller av legemiddelmangel rekordhøyt. Blant de legemidlene det meldes om mangler på, er medisiner mot lavt stoffskifte, blodtrykksmedisiner og blodfortynnende legemidler. Dersom pasienter ikke får medisinene de normalt bruker, og som er vurdert til å passe best for deres helsemessige situasjon, er det ikke urimelig å anta at når man i en mangelsituasjon må bruke alternative legemidler, vil disse kunne gi dårligere effekt, samt kunne ha andre/større bivirkninger. Disse medlemmer mener det derfor er helt avgjørende at regjeringen iverksetter tiltak som sikrer at en økning i legemiddelmangel ikke også medfører en økning i alvorloge bivirkninger og i verste fall dødsfall.»

I innstillingen til Stortinget presenterer Ap, Sp og SV ti løsningsforslag mot legemiddelmangel. I forslag 6 står det: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for offentlige anbud for legemidler der man kan inngå avtale med mer enn én tilbyder, i de tilfeller man finner dette formålstjenelig, med tanke på å redusere sårbarheten knyttet til leveringstrygghet.»

– Vi forventer at forslag 6 fra mindretallet angående flere tilbydere i anbudsrunder også gjelder primærhelsetjenesten, presiserer Kjær.

Vil utfordre regjeringen

I sitt representantforslag la Ap frem syv punkter for å bekjempe legemiddelmangel. Bakgrunnen for representantforslaget er det Ap karakteriserer som en kraftig økning av legemiddelmangel, fra 191 tilfeller i 2016 til 358 i 2017 og 684 i 2018. Antall tilfeller i 2019 er for lengst mer enn 300.

Blant initiativtakerne, Tellef Inge Mørland (Ap) er skuffet over regjeringspartiene.

– Når antallet tilfeller med legemiddelmangel allerede er i ferd med å passere fjoråret, som også var et rekordår, er jeg veldig skuffet over at regjeringspartiene ikke vil støtte våre forslag. Det haster med å gjøre noe, kommenterer Mørland til Stoffskifteforbundet, og legger til:

– Vi kan ikke risikere at situasjonen blir så alvorlig at liv og helse settes i fare! Jeg får tilbakemeldinger fra folk som ikke har fått medisinene de vanligvis bruker, og som forteller at de alternative medisinene de har blitt satt på ikke har gitt like god effekt. Dette går utover livskvaliteten til folk.

Siden de fire regjeringspartiene har flertall på Stortinget, kan de avslå Aps forslag mot legemiddelmangel.

– Arbeiderpartiet kommer imidlertid til å fortsette å utfordre regjeringen på at her må det handles, inntil vi ser en betydelig forbedring i den alvorlige legemiddelmangelsituasjonen vi nå ser, forteller Mørland.

Handler om landets beredskap

Senterpartiets helsepolitiker Kjersti Toppe forklarer at denne saken ikke bare handler om legemiddelmangel, men også om landets beredskap.

– Senterpartiet vil fortsette arbeidet for å hindre legemiddelmangel i Norge, på tross av at regjeringspartiene ikke vil støtte noen av de konkrete forslagene, kommenterer Toppe, og viser til at Senterpartiet allerede i 2015 fremmet følgende forslag ved behandling av Legemiddelmeldingen: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre en uavhengig utredning av legemiddelmangelsituasjonen, og komme tilbake til Stortinget med en konkret tiltaksplan for å sikre beredskap for legemiddelmangel i Norge.»

– Denne fikk bare støtte av Senterpartiet, KrF, V og Sv, mens Ap, H og FrP stemte imot, sier Toppe, og utdyper:

– Nå er det et annet flertall som stemmer mot våre forslag. Det er jeg selvsagt bekymret for, fordi dette er en svært alvorlig situasjon og det trengs tiltak både på kort og lang sikt, både nasjonalt og internasjonalt. Det handler også om landets beredskap.

Stoffskifteforbundet følger saken. Følg med på nettsiden vår og Facebook for oppdateringer.

Vil du vite mer om stoffskiftesykdommer? 

MELD DEG INN I STOFFSKIFTEFORBUNDET

LES ANDRE AKTUELLE SAKER:

Bekjempe legemiddelmangel, styrke pasientsikkerheten

Pasientenes sikkerhet er viktigst (Blogg, Dagens Medisin)

Er det farlig å være kronisk syk i verdens beste velferdsstat? (Dagsavisen Nye Meninger)