Helsedirektoratet innkaller Stoffskifteforbundet til møte for å diskutere tiltak som kan forbedre leveransene av legemidler

Helsedirektoratet har invitert Stoffskifteforbundet til en workshop for å bidra i utviklingen av en helhetlig nasjonal helseberedskap i Norge. Én av de viktigste oppgavene blir å sikre at nordmenn faktisk får leveranser av de legemidlene de trenger.

Helsedirektoratet er en pådriver for å utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap og koordinere forsyningssikkerhet av legemidler i samarbeid med andre aktører i Norge. Legemiddelberedskap inngår som en viktig del av den samlede nasjonale beredskapen ved ulykker, katastrofer, krisetilstander eller situasjoner med forsyningssvikt.

Stoffskifteforbundet sendte i begynnelsen av oktober et brev til direktoratet med en bekymringsmelding rundt legemiddelmangelen.

– Vi er glade for at myndighetene responderer på våre henvendelser og involverer oss i arbeidet med den kritiske legemiddelmangelen. Stoffskiftesykes situasjon er både sårbar og alvorlig. Det har oppstått situasjoner med gjentatte mangler de siste årene, noe som til tider har skapt sterk bekymring blant dem som er rammet, sier generalsekretær Eddy Kjær i forbundet.

Sårbart samfunn
På workshopen, som avholdes torsdag den 25. oktober, vil de inviterte aktørene verifisere en liste med uønskede hendelser og vurdere sannsynligheten og konsekvensen for hver av disse hendelsene. En viktig del av jobben blir å identifisere tiltak for hendelsene med høyest risiko.

I sommer publiserte Direktoratet for Beredskap og Samfunnssikkerhet (DSB) en risikoanalyse av legemiddelmangelen i Norge. Her slår DSB fast at manglende egenproduksjon av legemidler og begrenset lagerhold gjør Norge ekstra sårbar for svikt i den globale legemiddelforsyningen.

Gjensidig forpliktende avtaler mellom europeiske land var ett av de konkrete tiltakene som er nevnt i rapporten for å bedre situasjonen.

I september inngikk Norge og Danmark en intensjonavtale om samarbeid, hvor blant annet legemiddelmangelen ble adressert.

Les mer i denne saken

Jobber med konkrete forslag til tiltak
Ved svikt i forsyningen av legemidler har vi svært begrensede muligheter til å produsere egne legemidler uten import av virkestoffer. Store deler av legemiddelindustrien er avhengig av råstoffer fra Kina og India, og det er minimalt lagerhold i alle ledd.

Ved en krisesituasjon kan det lille markedet i Norge havne bakerst i køen når legemiddelfirmaene skal fordele legemidler på verdensmarkedet.

Les mer om rapporten

Helsedirektoratet skal innen utgangen av året legge fram konkrete forslag til tiltak for Helse- og omsorgsdepartementet. Så sent som i mars i år var Stoffskifteforbundet i møte med direktoratet for å drøfte nasjonale faglige retningslinjer for behandling av stoffskiftesyke.

Les mer i denne saken