Forventer mer kunnskap hos NAV om sykdommer og pasienterfaringer

Stoffskifteforbundet støtter strategien til NAV om at de bør prioritere en kontinuerlig opplæring i brukermedvirkning. Generalsekretær Eddy Kjær ber NAV følge opp brukererfaringene og serviceklagene.

Stoffskifteforbundet og flere andre instanser og organisasjoner har bidratt til å gi NAV innspill og råd til hvordan de kan forbedre rutinene med brukermedvirkning gjennom høringen «Strategi for brukermedvirkning i NAV»En rekke brukerrepresentanter og NAV-ansatte og -ledere fra hele landet deltok gjennom 2017 og 2018 på workshoper i forbindelse med strategiarbeidet. Stoffskifteforbundet støtter et forslag om obligatorisk og kontinuerlig opplæring, og forutsetter at NAV legger til rette for at alle pasientgrupper er representert, inkludert de kronisk syke.

Brukermedvirkning alles ansvar

– Stoffskifteforbundet mener at god brukermedvirkning er alles ansvar og bør tilpasses den enkeltes situasjon. Det må være et særskilt lederansvar lokalt, regionalt og sentralt i alle styringslinjer, sier Eddy Kjær, som understreker at det er essensielt at brukermedvirkerne har en reell påvirkning:

– NAV må ansvarliggjøres for å legge til rette for at brukermedvirkning foregår på en god og riktig måte. Det krever kunnskap om de ulike brukergruppene. Verktøyene må være hensiktsmessig tilpasset dem som er mottakere, og tilrettelagt for optimalt resultat. Brukerutvalgene bør samtidig ha tilgang til all den informasjon og opplæring de trenger. Disse behovene vil jo variere fra representant til representant, samtidig som det ofte er situasjonsbetinget, sier Kjær.

Informasjon om brukernes rettigheter

Stoffskifteforbundet mener at representasjonen i brukerutvalg må reflektere utfordringene både NAV og brukerne står overfor. Tidvis er utfordringene sammenfallende, men NAV har en plikt til å tilpasse brukernes behov fremfor egne.

– Stoffskifteforbundet er positive til at NAV skal systematisere både gode og dårlige brukererfaringer og serviceklager. Dette gjelder særlig de dårlige brukererfaringene som ikke bare bør systematiseres, men også benyttes i betydelig grad for videreutvikling av organisasjonen, sier Kjær, som videre understreker at brukerne i større grad enn i dag bør informeres om muligheten for serviceklager.

LES HØRINGSSVARET HER:

Stoffskifteforbundet Strategi for brukermedvirkning i NAV