Forskningsmidler til NTF fra Helse og Rehabilitering

Norsk Thyreoideaforbund er av Helse og Rehabilitering tildelt kr. 560.000 for 2009 fra overskuddet av Extra-spillet 2008.

Midlene skal gå til forskningsprosjektet: ”Sammenheng mellom stoffskifte og beintetthet/brudd, og mellom stoffskifte og vektendring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)”. Forsker og prosjektleder er doktorgradsstipendiat Anders Svare, Sykehuset Namsos.

Prosjektet er planlagt som et treårig løp, og doktordisputasen er ventet å finne sted i 20012. Bakgrunnen for prosjektet er det forhold at høyt stoffskifte (hypertyreose) er assosiert til lav beintetthet, og noen studier har også funnet økt bruddrisiko. Det er dessuten funnet en invers (omvendt) sammenheng mellom stoffskiftet og både kroppsmasseindeks (KMI) og midje/hofteratio (MHR).

Målsetningen er å undersøke sammenhengen mellom stoffskiftet og beintetthet i en tverrsnittsundersøkelse (HUNT2) og hvordan stoffskiftet i HUNT2 predikerer (kan forutsi) senere brudd. Her vil man også benytte journalopplysninger om brudd fra sykehusene i Nord-Trøndelag. Sammenhengen mellom endring i stoffskifte og endring i KMI og MHR fra HUNT2 til HUNT3 vil bli undersøkt. Det vil også sammenhengen mellom endring i stoffskifte og endring i beintetthet fra HUNT2 til 3.

Kan påvirke anbefalinger
Anders Svare sier i sin søknad at dersom det kan påvises sammenhenger mellom stoffskiftet og beintetthet og brudd, kan dette påvirke anbefalinger for både beinmassemålinger og stoffskiftemålinger. Han viser til at det foregår en heftig debatt om ”subkliniske” thyreoidealidelser skal behandles. Hvis det kan påvises sammenheng mellom slike lidelser og beintetthet/brudd eller BMI/midje-hofteratio, vil dette kunne influere behandlingsanbefalinger ved slike tilstander. Han understreker også at arbeidet vil gi akademisk kompetanse til et sykehusmiljø (Sykehuset Namsos) hvor slik kompetanse er sparsom.

NTFs rolle
Norsk Thyreoideaforbund skal ha ansvaret for den videre oppfølging av prosjektet i henhold til Helse og Rehabiliterings regler for veiledning, oppfølging, administrasjon og kontroll. Forbundet er derfor bevilget et administrasjonstilskudd på 10% av beløpet, og totalt blir bevilgningen da på kr. 616.000.

Forbundsleder Bente Bakke uttaler at det er meget gledelig at HUNT-undersøkelsene og det arbeidet dr. med. Trine Bjøro har gjort som prosjektleder for thyreoideadelen, nå resulterer i flere doktorarbeider. Ekstra gledelig er det selvfølgelig at NTF har kunnet bidra til at Anders Svares prosjekt kan realiseres. – Vi i NTF er meget spent på resultatene av denne forskningen og tror den kan få stor betydning for at stoffskiftepasienter blir tatt mer på alvor i helsevesenet. Det vil være av særlig stor betydning om et av  resultatene av undersøkelsen vil bli at såkalte subkliniske thyreoidealidelser kan bli tatt under behandling tidligere enn det mange opplever i dag, sier hun.

For mer informasjon se nettsidene til Helse og Rehabilitering: www.helseogrehab.no